LOGI Academy

LOGI là trung tâm phát triển Logistics, chuỗi cung ứng, là kết quả hợp tác giữa Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) và Viện MBA (MBAi)

Các chương trình huấn luyện chuyển giao từ khung thiết kế của MIT Hoa Kỳ, cấp bằng hoặc chứng chỉ từ Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia và kiểm định bởi MQA.

Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) là đại học phi lợi nhuận được bảo trợ thành lập bởi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận giữa 2 chính phủ.

Website: Logi.edu.vn