Hệ thống TakeDegree.com

Hệ thống TakeDegree.com là hệ thống hỗ trợ trực tuyến do Viện MBA phát triển nhằm hỗ trợ tối đa học viên mọi lúc, mọi nơi tại bất cứ nơi đâu khi có kết nối Internet.

Các trợ giảng, đội ngũ hướng dẫn, đội ngũ hỗ trợ Tiếng Anh sẽ túc trực trên hệ thống này nhằm đảm bảo quá trình hỗ trợ cho học viên được thông suốt. Học viên được cấp tài khoản để đăng nhập vào Take Degree ngay khi tham gia học tập với đại học Quốc tế để có thể:

  1. Truy xuất bài giảng được Việt Hóa
  2. Truy xuất tài liệu tham khảo.
  3. Đặt câu hỏi và tương tác với trợ giảng.
  4. Được định hướng phát triển bài làm và phương pháp làm bài tập, bài kiểm tra.
  5. Nội bài nháp để hệ thống hỗ trợ tiếng Anh kiểm tra và điều chỉnh.

Truy xuất hệ thống TAKE DEGREE tại: TakeDegree.com