Hỗ trợ tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh các chuyên ngành được triển khai tại Châu Á căn cứ hoạt động hợp tác quốc tế và dịch vụ khoa học giữa Viện MBA và các đại học đối tác. Hệ thống hỗ trợ là độc lập, song song với các chương trình đào tạo.

Mục tiêu của hệ thống hỗ trợ tiếng Anh:

  • Giúp học viên vượt qua rào cản tiếng Anh trong quá trình tham gia học.
  • Giúp học viên tự tin với tiếng Anh đã viết trong đề xuất nghiên cứu (Proposal), Luận án Tiến sĩ (Dissertation) và trong quá trình bảo vệ Luận án với chương trình Tiến sĩ và/hoặc trong giai đoạn nghiên cứu.

Mô hình triển khai:

Trước quá trình học:

  • Học viên được cấp tài khoản vào hệ thống đào tạo trực tuyến để đọc trước các lý thuyết về phương pháp nghiên cứu nhằm có khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu, giúp nắm bắt dễ dàng hơn trong quá trình học.
  • Lưu ý: Tài liệu trên hệ thống đào tạo trực tuyến là tài liệu mang tính thực hành nên có thể khác với bài giảng trên lớp, tuy nhiên không có sự khác biệt về ý nghĩa và cách tiếp cận

Trong quá trình học:

  • Học viên được bố trí trợ giảng đồng hành trong quá trình học. Trợ giảng sẽ lĩnh hội bài giảng của Giảng viên, giải thích lại cho học viên trong giờ giải lao hoặc ngoài giờ học.

Trong quá trình làm Proposal:

  • Viện MBA bố trí đơn vị kiểm tra tiếng Anh cho Nghiên cứu sinh trước khi nộp Proposal.

Trong quá trình làm Luận án Tiến sĩ:

  • Viện MBA bố trí đơn vị kiểm tra tiếng Anh cho nghiên cứu sinh trước khi nộp Luận án.

Sau quá trình học:

Bài làm của học viên được kiểm tra tiếng Anh nhằm đảm bảo đúng ngữ pháp và được định dạng theo chuẩn APA hoặc Harvard.