Kiểm định và công nhận

Công nhận của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland với vai trò đối tác khoa học tại Việt Nam

Công nhận của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) với vai trò đối tác học thuật tại Việt Nam

Công nhận của Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga với vai trò đối tác Khoa học tại Châu Á

Kiểm định bởi ATHE Vương Quốc Anh (OfQual)

Kiểm định bởi CTH Vương Quốc Anh chuyên ngành khách sạn nhà hàng.

Kiểm định bởi BAA Vương Quốc Anh (OfQual)